Aktualnie w Polsce obowiązuje Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31.12.1968 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu cło l kV. Zarządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Budownictwa nr 4 z 1969 r. Rodzaj zastosowanej ochrony od porażeń zależy od stopnia odporności organizmu na porażenie oraz od czynników zewnętrznych zwiększających możliwość porażenia ze względu na zbliżenie do przedmiotów przewodzących mających połączenie z ziemią. Ww. zarządzenie określa czynniki wpływające na stopień zagrożenia porażeniem elektrycznym i dzieli je na 2 grupy. Grupa A obejmuje czynniki wpływające na zmniejszenie odporności organizmu. Należą do nich: silne zmęczenie lub zdenerwowanie człowieka; wysoka temperatura otoczenia; duża wilgotność powietrza, ścian i podłóg; ciasnota pomieszczenia itd. Grupa B obejmuje czynniki zwiększające możliwość .porażenia ze względu na bliskość przedmiotów przewodzących połączonych z ziemią, takich jak np. stalowa rura wodociągowa znajdująca się w zasięgu ręki osoby użytkującej urządzenie elektryczne.